Altstadtfreunde Lauf an der Pegnitz

Das Alte erhalten - das Neue integrieren

LAUF MARKTPLATZ’daki KAYADAN BODRUMLAR

Pdf

Bodrumların bulunduğu yer

Lauf ?ehrinin Marktplatz bölgesinde hemen hemen her binan?n kayal?klardan oyma ta? bodrumu vard?r. Bu bodrumlar ço?unlukla binalar?n arkas?ndaki bahçelerin alt?nda bulunmaktad?rlar. Ta? bodrumlar kuzey yöndeki tarafta, k?smen Mauergasse alt?na kadar uzan?rlar; baz?lar? ise evlerin hemen alt?ndad?r. Fakat bodrumlar?n hiçbiri Markplatz’?n alt?na kadar uzanmamaktad?r.

Ta? bodrumlar yer yüzünden yakla??k 9 m derinlikte bulunmaktad?rlar ve bu seviyede bulunan kumlu kayalardan oyularak elde edilmi?lerdir. Bodrumlar?n tavan yüksekli?i 1,6 m ile 2,0 m aras?nda de?i?mektedir.

Bodrumlar?n taban? ise ço?unlukla yer alt? suyunun birkaç santimetre üzerindedir, dolay?s?yla Pegniz nehrinde suyun yükselmesinde baz? bodrumlar?n taban?n? su basar.

Bodrumlar?n bir ço?unda kuyular bulunmaktad?r; bunlara ait bacalar arka bahçelere kadar yukar? uzan?rlar. Fakat bugünkü durumda yukar?ya olan bu ba?lant?lar?n ço?u maalesef moloz v.s. ile doldurulmu?, bir duvarla kapat?lm?? veya üzerleri kapat?m?? durumdad?r. Bu sebepten dolay? bodrumlar?n havaland?r?lmas? bazen problemli olmaktad?r.

Markplatz güneyinde bulunan binalar?n alt?ndaki bodrumlar?n ara?t?r?lmas? ise henüz o kadar iyi bir ?ekilde yap?lmam??t?r ve bunlar?n halk taraf?ndan gezilebilmesi maalesef mümkün de?ildir

Tarihi

Taş bodrumların yapılış tarihi ve hikayesi kati olarak bilinmemektedir.Duvarların bazıları üzerinde bulunan oyma yazılardaki tarihlerden, bodrumların şimdiki durumuyla 1600 ile 1680 yılları arasında yapılıp bitirildiği sonucuna varılmaktadır.

Bodrumlar devamlı olarak özel kişilerin mülkiyetinde olduklarından, bunlara ait belge bulunmamaktadır. Bodrumların 30 yıllık savaşlar sırasında (1618-1648 yılları arası) koruma barınağı olarak kullanıldığı tahmin edilmektedir. Kayalara oyulan en eski tarih olarak 1617 yılı bulunmuştur. Bodrumlardan ilk olarak, 1629 yılında belgeye dayanan bilgi mevcut olup, burada sahiplerinin ve bunların bira yapma haklarının listelendiği görülmekte ve bundan başka birayı depoladıkları bodrumların büyüklüğüne ve durumuna ait bilgiler bulunmaktadır.

Bodrumlar, içeride mevcut olan ve yaz ve kış hiç değişmeyen 8° ile10° arasındaki bır ısıdan dolayı 19. yüzyıla kadar bira bodrumu olarak kullanılmışlardır. Soğutma makinalarının keşfedilmesinden sonra artık bunlara ihtiyaç kalmamıştır. Bodrumlar 2. Dünya savaşı sırasında ise havadan yapılan saldırılarından korunma mahzeni olarak tekrar önem kazanmışlardır. O zaman bir de, önceleri birbirinden bağımsız olan bodrumların kısmen birbirlerine bağlantısı yapılmıştır.

Savaştan sonra ise ancak inşaat molozlarının atıldığı bir depo olarak kötüye kullanılmışlar ve binalardan giriş kapıları yapılan inşaatlar dolayısıyla kısmen kapatıldığı için neredeyse unutulmaya başlamışlardır.

Son zamanlarda bu hususla yakın ilgilenen ev sahiplerinin Lauf belediyesi ve Lauf Eski Şehir Dostları Derneği ile yaptıkları işbirliğiyle bodrumların bazıları elektrikle ışıklandırılmış ve kısmen molozlardan temizlenerek gezilebilecek bir duruma sokulmuştur. Bu bölümler planda açık renk olarak belirtilmişlerdir.

Eski Şehir Dostları, şehirdeki diğer kaya bodrumları araştırma, içinde yürünülebilecek hale sokma ve ziyaretçilere açma çabalarını sürdürmektedir.

Gruplara geziler;eski şehir şenlikleri (Haziran ayının son hafta sonu) esnasında ve her ayın üçüncü Cumartesi saat 15’de (Toplanma yeri: Schleifmühle/Biley değirmeni).